RSS

Category Archives: ಪವಿತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು / Sacred Chants

ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ / Shivaashtakam

click me to download shivaashtakam

 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ / Mahalakshmi Ashtakam

Namastheasthu Maha-maaye Shri-peete Sura-poojite Shankha Chakra Ghadha-hasthe — Maha Lakshmi Namostuthe

Namasthe Garudaarudhe — Kolaasura Bhayankari Sarva Paapa Hare Devi — Maha Lakshmi Namostuthe

Sarvajane Sarva-varade Sarva-dhushta Bhayankari Sarva Dhukka Hare’ Devi — Maha Lakshmi Namostuthe

Siddhi Buddhi-pradhe Devi — Bukhti Mukti Pradhaayini Mantra Moorte Sadhaa Devi — Maha Lakshmi Namostuthe

Aadhyantha-rahite Devi — Aadhya Shakti Maheshwari Yogaje Yoga-sambhoote — Maha Lakshmi Namostuthe

Sthoola Sookshma Mahaa-raudre — Maha Shakti Mahodare Mahaa Paapa Hare Devi — Maha Lakshmi Namostuthe

Padma-asana Sthithe Devi Para-Brahma Svaroopini Parame shi Jagan-maataah: — Maha Lakshmi Namostuthe

Shveta-ambara-dhare Devi Naanaa-lankaara Bhooshite Jagad-sthithe Jagan-maataah — Maha Lakshmi Namosthudhe

click me to download mahalakshmi ashtakam

 

ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ / Suryashtakam

Adhi deva Namasthubhyam,,
Praseeda mama Bhaskara, Divakara namasthubhyam,
Prabha kara Namosthu they.

Saptha aswa radha roodam,
Prachandam, Kasypathmajam,
Swetha padma dharma devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Lohitham Radhamaroodam,
Sarvaloka pithamaham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Trigunyam cha maha sooram,
Brahma Vishnu Maheswaram,
Maha papaharam devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Bramhitham teja punjam cha,
Vayu makasa meva cha,
Prubhustwam sarva lokaanam,
Tham Suryam pranamamyaham

Bandhooka pushpa sankaasam,
Hara kundala bhooshitham,
Eka chakra dharma devam ,
Tham Suryam pranamamyaham

Viswesam Viswa karthaaram,
Maha Theja pradheepanam,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Sri Vishnum jagathaam nadam,
Jnana Vijnana mokshadham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

click me to download suryashtakam

 

ಗುರುಪಾದುಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ / GuruPaaduka Stotram

Click to play

Lyrics “Guru Paaduka Stotram”

Anantha samsara samudhra thara naukayithabhyam guru bhakthithabhyam,
Vairagya samrajyadha poojanabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 1

Kavithva varasini sagarabhyam, dourbhagya davambudha malikabhyam,
Dhoorikrutha namra vipathithabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 2

Natha yayo sripatitam samiyu kadachidapyasu daridra varya,
Mookascha vachaspathitham hi thabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 3

Naleeka neekasa pada hrithabhyam, nana vimohadhi nivarikabyam,
Nama janabheeshtathathi pradhabhyam namo nama sri guru padukhabyam. 4

Nrupali mouleebraja rathna kanthi sariddha raja jjashakanyakabhyam,
Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe, namo nama sri guru padukhabyam. 5

Papandhakara arka paramparabhyam, thapathryaheendra khageswarabhyam,
Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam namo nama sri guru padukhabyam. 6

Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam, Samadhi dhana vratha deeksithabhyam,
Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 7

Swarchaparana makhileshtathabhyam, swaha sahayaksha durndarabhyam,
Swanthachad bhava pradha poojanabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 8

Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam, viveka vairagya nidhi pradhabhyam,
Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 9

click me to download gurupaaduka stotram

 

ರುದ್ರಂ ಲಗುನ್ಯಾಸಂ / Rudram Lagunyasam

click to play

Lyrics Rudram Lagunyasam

Om….prajananE brahmaa tiShThatu | paadayOrviShNustiShThatu | hastayOrharastiShThatu | baahvOrindrastiShTatu | jaTharEagnistiShThatu | hRuda’yE SivastiShThatu | kaNThE vasavastiShThantu | vaktrE sarasvatee tiShThatu | naasikayOrvaayustiShThatu | nayana-yOSchandraadityau tiShTEtaam | karNayOraSvinau tiShTEtaam | lalaaTE rudraastiShThantu | moorthnyaadityaastiShThantu | Sirasi mahaadEvastiShThatu | Sikhaayaam vaamadEvaastiShThatu | pRuShThE pinaakee tiShThatu | purataH Soolee tiShThatu | paarSyayOH SivaaSankarau tiShThEtaam | sarvatO vaayustiShThatu | tatO bahiH sarvatOgnirjvaalaamaalaa-parivRutastiShThatu | sarvEShvangEShu sarvaa dEvataa yathaasthaanam tiShThantu | maagm rakShantu |Om…

click me to download rudram lagunyasam

 

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ೦ / Shanti Mantram

Click to play

click me to download shanti mantram